پروتئینی

ماهی و میگو

 

- ماهی

- میگو

شرکت های تامین کننده

گوشت مرغ

 

- ران مرغ

- سینه مرغ

- فیله مرغ

- کتف و بال و گردن

- گوشت چرخ کرده مرغ

- مرغ خرد شده

- مرغ کامل

شرکت های تامین کننده

گوشت مخلوط

 

- گوشت چرخ کرده مخلوط

شرکت های تامین کننده

تخم پرندگان

 

- تخم سایر پرندگان

- تخم مرغ

شرکت های تامین کننده

گوشت گوسفند

 

- خورشتی گوسفندی

- دنبالچه گوسفندی

- راسته گوسفندی

- ران گوسفندی

- سر دست گوسفندی

- سیرابی و کله پاچه گوسفندی

- فیله گوسفندی

                                                                                                                 - قلوه گاه گوسفندی

                                                                                                                 - گردن گوسفندی

                                                                                                                 - گوشت مخلوط گوسفندی

                                                                                                                 - ماهیچه گوسفندی

                                                                                                                - مخلوط گوسفندی

شرکت های تامین کننده

گوشت گاو و گوساله

 

- خورشتی گوساله

- راسته گوساله

- ران گوساله

- زبان گوساله

- سر دست گوساله

- سیرابی و کله پاچه گوساله

- فیله گوساله

                                                                                                                - قلم گوساله

                                                                                                                - گوشت چرخ کرده گوساله

                                                                                                                - ماهیچه گوساله

                                                                                                                - مخلوط گوساله

                                                                                                                - مغز گوساله

شرکت های تامین کننده

گوشت سایر پرندگان

 

- گوشت بلدرچین

- گوشت بوقلمون

شرکت های تامین کننده

دل،جگر و قلوه

 

- دل و جگر

- سنگدان

 

شرکت های تامین کننده