آرد

 

- آد برنج

- آرد ذرت

- آرد سفید

- آرد سوخاری

- آرد نخودچی

شرکت های تامین کننده

برنج ایرانی

 

- برنج شیرودی

- برنج طارم

- برنج علی کاظمی

- برنج کامفیروز

- برنج هاشمی

شرکت های تامین کننده

دستمال

 

- دستمال تنظیف

- دستمال توالت

- دستمال حوله

- دستمال کاغذی

- دستمال لاک پاک کن

- دستمال مرطوب

شرکت های تامین کننده

پوشک و نوار

 

- پوشک بچه

- پوشک بزرگسال

- نوار بهداشتی

شرکت های تامین کننده

پنبه و گوش پاک کن

 

- پنبه

- گوش پاک کن

شرکت های تامین کننده

گوشت گوسفند

 

- خورشتی گوسفندی

- دنبالچه گوسفندی

- راسته گوسفندی

- ران گوسفندی

- سر دست گوسفندی

- سیرابی و کله پاچه گوسفندی

- فیله گوسفندی

                                                                                                                 - قلوه گاه گوسفندی

                                                                                                                 - گردن گوسفندی

                                                                                                                 - گوشت مخلوط گوسفندی

                                                                                                                 - ماهیچه گوسفندی

                                                                                                                - مخلوط گوسفندی

شرکت های تامین کننده

گوشت گاو و گوساله

 

- خورشتی گوساله

- راسته گوساله

- ران گوساله

- زبان گوساله

- سر دست گوساله

- سیرابی و کله پاچه گوساله

- فیله گوساله

                                                                                                                - قلم گوساله

                                                                                                                - گوشت چرخ کرده گوساله

                                                                                                                - ماهیچه گوساله

                                                                                                                - مخلوط گوساله

                                                                                                                - مغز گوساله

شرکت های تامین کننده

گوشت سایر پرندگان

 

- گوشت بلدرچین

- گوشت بوقلمون

شرکت های تامین کننده

دل،جگر و قلوه

 

- دل و جگر

- سنگدان

 

شرکت های تامین کننده